POLSKA Running Team Rules

POLSKA Running Team's Rules


WORK IN PROGRESS

Członkiem POLSKA RUNNING TEAM (Klub) może zostać każda osoba, bez względu na płeć, wiek, poziom sportowy, kraj pochodzenia, religię czy poglądy polityczne, która zapozna sie i zaakceptuje poniższy regulamin.

1.Zobowiązuje sie zapłacić roczną składkę w wysokości $50. Dzieci (do lat 18) obecnych członków klubu są zwolnione z opłaty.

2.Oświadczam że nie mam żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uczestnictwa w treningach i zawodach sportowych.

3. Jako członek uprawiający sport jestem świadomy zagrożeń zdrowia jakie mogą wystąpić i zobowiązuje się dostosować do zasad bezpieczeństwa podczas treningów oraz imprez sportowych. W przypadku członków niepełnoletnich, rodzic lub opiekun powinien wyrazić pisemną zgodę.

4. Zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych kroków prawnych oraz roszczeń przeciwko Klubowi, zarządowi klubu oraz jego członkom.

5. Zobowiązuje sie do zachowania kultury osobistej zarówno w drużynie, na zawodach sportowych jak i poza nimi.

6. Zobowiazuje sie do reprezentowania Klubu w stroju klubowym w imprezach sportowych oraz biegach klubowych NYRR.

7. Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprez sportowych.

8. Jako członek mam zakaz oddawania/sprzedawania numeru startowego innemu zawodnikowi oraz startowania w imieniu innej osoby.

9. Zobowiązuje się do postawy fair-play.

10. Zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu, promowaniu działalności Klubu i dbaniu o jego dobre imię.

11. Zgadzam sie na publiczne używanie mojego zdjęcia na stronie internetowej klubu i w innych mediach socjalnych klubu.

12. Jako czlonek klubu mam prawo zrezygnować z członkostwa w formie pisemnej prośby. Po opuszczeniu klubu zobowiązuje się, ze nie będę reprezentować innego klubu przez okres trzech miesięcy.

13. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem będą rozstrzygane przez Rade Klubu w porozumieniu z członkiem.