ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสถานีตำรวจ

จากชั้นประทวน เป็นชั้นสัญญาบัตร ระดับสารวัตร

โดยแยกอำนาจการสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรคูเมือง มีอำนาจการสอบสวน

ด้วยตนเอง โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจระดับสารวัตรตามลำดับ ดังนี้

๑. พ.ต.ต.อุทัย หิรัญเกิด ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๑ - พ.ศ. ๒๕๓๓

๒. พ.ต.ต.ชุมพร พูนเจริญ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๔

๓. พ.ต.ท.สันติ พลยิ่ง ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. พ.ต.ท.สิงห์ สวัสดี ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๓๖

๕. พ.ต.ท.สุเมธ แก้วเพ็ชร ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๖ - พ.ศ. ๒๕๓๘

๖. พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๓๙

๗. พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๒

๘. พ.ต.ท.พงษ์พันธุ์ พลวงษ์ศรี ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๔๕

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕

ได้มีประกาศ ตร.ให้เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสถานีตำรวจ

เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่ง รองผู้กำกับการ

โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจระดับรองผู้กำกับการตามลำดับ ดังนี้

๑. พ.ต.ท.เศรษฐศรัย สุชิรณวงษ์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๕-พ.ศ.๒๕๔๗

๒. พ.ต.ท.สมบูรณ์ ทองอุไร ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๔๗ - มิถุนายน ๒๕๔๗

3. พ.ต.ท.เสถียร นุ้ยจุ้ย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๗ - กันยายน 2๕๔๙

๔. พ.ต.ท.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๔๙ - ตุลาคม ๒๕๕๐

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกรายชื่อหัวหน้า

สถานีตำรวจใหม่ เป็นตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้กำกับการ โดยเรียกว่า สารวัตรใหญ่

มีผู้ตำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ตามลำดับ ดังนี้

๑. พ.ต.ท.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒ พ.ต.ท.สุริยันต์ โพนสิงห์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๓. พ.ต.ท.รัฐพล ป้องกัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. พ.ต.ท.พุทธรักษ์ อารยะรังษี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ถึงปัจจุบัน