แปลงทดสอบสาธิต

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อาคารรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิต

  • นายอาทิตย์ โชติรัตน์ โทร.091-206-1878 (ผู้ดูแลแปลงทดสอบสาธิต)
  • นางสาวรัตติยา สุขศรีนวล โทร.0814158671(ผู้บรรยายแปลงทดสอบสาธิต)

แหล่งน้ำสำรอง

แปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน

แปลงสาธิตการปลูกกล้วยน้ำว้า

แปลงสาธิตการปลูกส้มโอทับทิมสยาม

แปลงสาธิตการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์

แปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร

แปลงสาธิตการปลูกมะละกอ

แปลงสาธิตการปลูกผัก

แปลงสาธิตการปลูกพืชไร่

แปลงสาธิตการปลูกมะม่วงเบา

แปลงสาธิตการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

แปลงสาธิตการปลูกอินทผาลัม

แปลงสาธิตการปลูกหม่อนไหม

แปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก

แปลงสาธิตด้านปศุสัตว์

แปลงสาธิตการทำไร่จาก