ตารางกิจกรรม

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


การติดต่อขอใช้บริการห้องประชุม,ชมห้องนิทรรศการ,การศึกษาดูงานแปลงทดสอบสาธิต

โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๖๑๒๗ ต่อ ๑๐๓

ติดต่อ-คุณสายใจ แสงใน(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

โทร.๐๘๑-๘๙๑๙๐๙๔

การติดต่อขอใช้บริการห้องพักผู้เข้าฝึกอบรม

โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๖๑๒๗ ต่อ ๒๑๓

ติดต่อ-คุณชยาภรณ์ ขุนชำนาญ(วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

โทร.๐๙๕-๘๔๕๕๘๓๘

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๑๖๑๒๗ , โทรสาร ๐๗๕-๔๑๖๑๒๘

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/pncenter.face Website : https://www.pncenter.com

อีเมลย์ : Center.pakphanang@gmail.com