ห้องนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

สามารถรับคณะได้ประมาณ ๘๐ คน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรจนา ภักดี โทร.089-1965174 (ผู้บรรยาย)
  • นางสาวกาญจนา ลุยจันทร์ โทร.096-5932090 (ผู้บรรยาย)