PHU MY VUNG TAU INDUGAS

TOWARD THE BETTER

Email: contact@pmvtindugas.com Hotline: 0886 13 63 63

Cung cấp khí công nghiệp


Oxy (O2), Nitơ (N2), Cacbonic (CO2), Argon (Ar), Hydro (H2), Acetylen (C2H2), Heli, Gas LPG, Khí trộn, Khí hiếm...

Cung cấp phụ kiện, trang thiết bị ngành khí

Téc lỏng, bồn lỏng X45, vỏ chai, dàn hoá hơi, máy bơm và các phụ kiện khác

Dịch vụ cho thuê và kiểm định

Bồn lỏng, Téc lỏng, dàn máy, dàn hoá hơi Vận chuyển & Vận tải khí hoá lỏng