ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กำหนดกรอบการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 ใน 4 มิติ ได้แก่

  1. ด้านการพัฒนาองค์กร
  2. ด้านกระบวนการจัดกาเรียนรู้
  3. ด้านคุณภาพผู้เรียน
  4. ด้านทรัพยากรและเครือข่ายร่วมพัฒนา