ข่าวประชาสัมพันธ์


รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 ประจำวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2562 ประจำวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สพป. อุดรธานี เขต 4
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นโยบายและแนวปฏิบัติ สพฐ. ปี 2562
แนวปฏิบัติโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ


แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ