ข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อให้การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามประเด็นการติดตาม ประเมินผล เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนและสารสนเทศที่กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูงสุด ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมพุดภูเก็ต ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (นายกิจธิชัย สารรัตน์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ เพื่อพิจารณาโครงการที่โรงเรียนเสนองบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่กำหนด จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณให้กับโรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนเกาะมะพร้าว โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชี

  • โรงเรียนเกาะโหลน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู้ภัยโควิด

  • โรงเรียนบ้านเกาะนาคา โครงการพอเพียงกับอาชีพเกษตรกร

จดหมายข่าว/ประชาสัมพันธ์