การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นส่วนประกอบ (CCTV)

  • ที่ นม 51003/ว139 ลว. 13 พ.ค. 2562 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะ เป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 0017.2/3344 ลว. 7 พ.ค. 2562 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะ เป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 51003/ว229 ลว. 14 พ.ย. 2559 เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 0017.2/ว 7897 ลว. 10 พ.ย. 2559 เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 51003/ว 297 ลว. 14 พ.ย.2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 51003/ว007 ลว. 9 ม.ค.2561 เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 51003/124 ลว. 9 ม.ค. 2561 เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 0017.2/ว48 ลว. 4 ม.ค.2561 เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • ที่ นม 51003/ว234 ลว. 22 พ.ย.2559 เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา

  • ที่ นม 51003/- ลว.17 พ.ย. 2559 เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา

  • ที่ นม 51003/- ลว. 17 พ.ย.2559 เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา

  • คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่่ 8914/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

  • ที่ ตผ 0046 นม/534 ลว.6 ก.ย.2559 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ2560