การใช้จ่ายงบประมาณ

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูการใช้งบประมาณและงบคงเหลือของโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2566