ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม PLC (Professional Learning Community)

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมออกตรวจโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนวังแขม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนโกสัมพีนคร


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนราษฎร์ปรีชา


กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โดยมี นายเกรียงศักดิ์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และนายวิฑูรย์ พานชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพม.กำแพงเพชรได้ฝากให้โรงเรียนได้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมออกตรวจโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

คณะกองออกแบบ สำนักอำนวยการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. ร่วมกับ นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมาย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จะทำการออกแบบอาคารหอประชุม แบบพิเศษของโรงเรียนขาณุวิทยา และตรวจสอบสภาพความเสียหายอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ข เพื่อวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซม หรือขอรื้อถอน หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้กับโรงเรียนสลกบาตรวิทยา พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำแบบแปลนแผนผังอาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง (Master Plan) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมออกแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นที่จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนวังไทรวิทยาคม เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย และทำให้น้ำรั่วทะลุลงมา สร้างความเสียหายกับฝ้าและห้องเรียน โดยมี นายอานนท์ เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลานวิทยา เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้อาคารเรียน และรั้วโรงเรียน ได้รับความเสียหาย โดยมี นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ให้การต้อนรับ


กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นางปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนลานกระบือวิทยาและโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นางกัลยา พึ่งเจียม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางดวงเดือน ชูโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.ธัญชนก กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนายนรเศรษฐ์ ทองทิม นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาและโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ดอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางกัลยา พึ่งเจียม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางดวงเดือน ชูโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.ธัญชนก กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนายนรเศรษฐ์ ทองทิม นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนคลองลานวิทยา และโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณและรองประธาน พร้อมด้วย นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นางปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ดอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางกัลยา พึ่งเจียม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางดวงเดือน ชูโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.ธัญชนก กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนายนรเศรษฐ์ ทองทิม นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนคณฑีพิทยาคมโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณและรองประธาน พร้อมด้วย นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปัทมา มีขันหมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกิตติยา จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ดอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ นางกัลยา พึ่งเจียม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.ฐานิตา แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางดวงเดือน ชูโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.ธัญชนก กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนายนรเศรษฐ์ ทองทิม นักจิตวิทยาโรงเรียน ลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนขาณุวิทยา และโรงเรียนสลกบาตรวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ


ร่วมกิจกรรมงานพิธี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวธัญชนก กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวนิภาภัทร บุญน่วม, นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง, นางสาววัลญา ภู่สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานวัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานโดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พร้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.45 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอร่าม ใจการุณ รอง ผอ.สพม.41 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ปฏิทินการดำเนินงาน กลุ่มนโยบายบายและแผน

⭐ตารางปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน Download

สถิติการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน

⭐ประจำปี พ.ศ. 2565 (Download)

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน

⭐ประจำปี พ.ศ. 2564 (Download)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

กลุ่มนโยบายและแผน

เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร 0-5571-3763 - 4 ต่อ 106

Fax 0-5571-6636