ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ 

วันพุธที่14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในสังกัด เข้าร่วมรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก สจผ.สพฐ.โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในสังกัด เข้าร่วมรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก สจผ.สพฐ.โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการแนะแนว เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวลลิดา บุญเฉลิม และ นายมณีรินทร์ นิลตีบ คณะติดตามจาก สจผ.สพฐ. ณ ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน และ หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวันฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็กพระอริยวงศาคตญาณ สำเด็กพระสังฆราชสกลมาหาสังฆปริณายก แด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 99 รูป ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง 


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC)

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววัลญา ภู่สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลารด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMO) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2566 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC)

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เวลา 09.00 น. 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงแเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องเพชรรพี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/.../1kubZsIjOw2XW7UFLFvBY9ujnFaR...


การจัดตั้ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร 

การตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายวิรัช  วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่รับรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ ป่าไม้ของผู้รับอนุญาตท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร  ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

ลงพื้นที่กำหนดแนวก่อสร้างการวางผังอาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

วันที่ 12 - 14  มิถุนายน 2566

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดแนวก่อสร้างการวางผังอาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ จำนวน 3 หลัง ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


วางผังอาคารเรียน และอาคารหอพักนอน

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่กำหนดแนวก่อสร้างการวางผังอาคารเรียนและอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษโรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลงพื้นที่กำหนดแนวก่อสร้างการวางผังอาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

วันที่ 12 - 14  มิถุนายน 2566

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำหนดแนวก่อสร้างการวางผังอาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง และอาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ จำนวน 3 หลัง ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


จัดทำแบบรูปรายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (แบบพิเศษ)

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการเรื่องหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (แบบพิเศษ) ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มออกแบบและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในการจัดทำแบบรูปรายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (แบบพิเศษ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อความสะดวกในการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อราชการ นั้น

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และ ค่าFactor F ได้เปลี่ยนไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินการดังนี้

1. ขอแก้ไขชื่อแบบ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

2.ปรับปรุงราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และงวดงาน ให้เป็นปัจจุบัน

3. ปรับอัตราส่วนของค่างานต้นทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Factor F)

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จะได้ใช้ประกอบการเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (แบบพิเศษ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบเหลือจ่าย) ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การก่อสร้าง อาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมเพียรเพชร ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร วันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง การก่อสร้าง อาคาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร 

กิจกรรม  PLC (Professional Learning Community) 

กิจกรรมออกตรวจโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน

นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนวังแขม

นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนโกสัมพีนคร

นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

นางกัลยา  พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำทีมออกพื้นที่ติดตามการออกตรวจข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียนราษฎร์ปรีชา

กิจกรรมติดตามการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 

กิจกรรมออกตรวจโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

คณะกองออกแบบ สำนักอำนวยการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. ร่วมกับ นางกัลยา  พึ่งเจียม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมาย ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จะทำการออกแบบอาคารหอประชุม แบบพิเศษของโรงเรียนขาณุวิทยา และตรวจสอบสภาพความเสียหายอาคารเรียน แบบเบ็ดเสร็จ ข เพื่อวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซม หรือขอรื้อถอน หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้กับโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  พร้อมทั้งเตรียมการจัดทำแบบแปลนแผนผังอาคารเรียนสิ่งก่อสร้าง (Master Plan) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมออกแบบอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ระกา  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งเป็นที่จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร 

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนวังไทรวิทยาคม เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย และทำให้น้ำรั่วทะลุลงมา สร้างความเสียหายกับฝ้าและห้องเรียน โดยมี นายอานนท์ เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม ให้การต้อนรับ 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองลานวิทยา เนื่องจากประสบวาตภัย เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้อาคารเรียน และรั้วโรงเรียน ได้รับความเสียหาย โดยมี นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ให้การต้อนรับ 

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามสภาพการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ร่วมกิจกรรมงานพิธี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง  ผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวธัญชนก  กรวิภาญาณิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวนิภาภัทร  บุญน่วม, นางสาวนิษรา  ทัศน์ทอง, นางสาววัลญา  ภู่สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    นางสาวอำพรรัตน์  ลพเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานวัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยานโดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พร้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร  

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.45 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 น. นายอร่าม  ใจการุณ รอง ผอ.สพม.41 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ  หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

สถิติการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน

⭐ประจำปี พ.ศ. 2566 

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน

⭐ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

กลุ่มนโยบายและแผน

เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง  

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร 0-5571-3763 - 4 ต่อ 106          

Fax 0-5571-6636         

E-Mail : planspmkp@gmail.com