กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นศ.4

ยินดีต้อนรับ

นายวิรัตน์ ไกรแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายจารุวัฒน์ เสนลิ้น

ผู้อำนวยการกลุ่มนยบายและแผน

ร่วมพิธี วันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อกับ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 https://www.pnst4.go.th/index.php


คลิกที่นี่ เพื่อดู VTR แนะนำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4คลิกที่นี้ เพื่อดูแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 https://drive.google.com/file/d/1zf2tPtDld386HJbzX0eDMuzxxHRAvQpF/view?usp=sharing

คลิกที่นี่ เพื่อดูภารกิจของกลุ่มนโยบายฯ https://drive.google.com/file/d/1fpIVAETIuuqWD94bVXuoMwJiJtzmQIOy/view


คลิกที่นี่ เพื่อดูรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 https://drive.google.com/file/d/1bcmgEUr9wkWc-W5kPp4_YKML5afV3igB/view


คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้นพื้นฐาน ( แผน 4 ปี) 2559-2562 https://drive.google.com/drive/folders/1RTOpSfs4eAljoA_XF0JXiHrdwWt42VeG


คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/file/d/1SWX_gk3eRkvdnHE8-azDfmiDqjjQXOPK/view

คลิกที่นี่ เพื่อชมการชี้แจงการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2562