กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา

สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นายพีรพงศ์ ประดับ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางธมลวรรณ อริยะจักร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิราพร สิริจันทรพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธวัชชัย เจริญคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ร่วมพิธี วันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน 2562

ทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่ 20 มีนาคม 2562

คู่มือ

แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับ

นโยบายและแผน

แผนปฏฺิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ..pdf
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สพม. 37.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 61-2564.pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-พ.ศ.-2562.pdf

งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562 ประจำวัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2562