กลุ่มนโยบายและแผน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน”

วัฒนธรรมองค์กร

“น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ”

ค่านิยม (Values)

“มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางธมลวรรณ อริยะจักร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายธวัชชัย เจริญคิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิราพร สิริจันทรพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเอมอร ศรีคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์
พนักงานพิมพ์ดีด

เป้าประสงค์ ( Goals)

1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ

ในการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

4.ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

5.ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นไทย

6.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายและเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์


พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Tecnology)

สู่ Thailand 4.0
เอกสาร

สิ่งพิมพ์

เผยแพร่


แผนปฏฺิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ..pdf
ฉบับเต็ม(วิน).pdf
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562.pdf
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สพม. 37 (1).pdf
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2563.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 61-2564.pdf
แผนโรงเรียนพระราชดำริ 6 ม.ค.62.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 63-65 .pdf

การติดตามและประเมินผล

งานวิเคราะห์งบประมาณ

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

รายพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ข่าวสารและกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

22 เมษายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมกิจกรรมทำ Face Shield

26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในกลุ่ม PLC

4 มิถุนายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมเข้ารับการ Coaching ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37