นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

ผอ.สพม.แพร่

นางศุภมาส สินมณี

รอง ผอ.สพม.แพร่

นางธมลวรรณ อริยะจักร์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2565

วิสัยทัศน์ : "ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน”

วัฒนธรรมองค์กร : “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ”

ค่านิยม (Values) : “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 2565

โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา

MOU ร.ร.คุณภาพ สพม.แพร่

จำนวน 9 โรงเรียน

  • โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

  • โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

  • โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม

  • โรงเรียนลองวิทยา

  • โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

  • โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

  • โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

  • โรงเรียนสองพิทยาคม

  • โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา

สารสนเทศทางการศึกษา

สารสนเทศ 2564-1.pdf
สารสนเทศ 2564-2.pdf

เอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่

แผนปฏิบัติการปี 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สพฐ..pdf
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพฐ..pdf
แผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 64.pdf
2.-แนทางการดำเนินงานโครงการ-ฯ.pdf
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 61-2564.pdf
แผนโรงเรียนพระราชดำริ 6 ม.ค.62.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดแพร่ ปี2564.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 63-65 .pdf
รายงานผลปี2563.pdf
รายงาน กำกับติดตาม รอบ 6 เดือน.pdf

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การป้องกันติดเชื้อไวรัส Covid 19

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน


ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

29 มิถุนายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day 5 ส ในพื้นที่สำนักงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานให้สวยงามและสะอาด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม

9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

27 เมษายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

20 เมษายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรุป และสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำสำนักงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image