กลุ่มนโยบายและแผน

นางพรทิพย์ นุกูลกิจ

ผู้อำนวยการ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล 

รอง ผู้อำนวยการ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

นายถาวร เวชจันทร์ 

รอง ผู้อำนวยการ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ 

รอง ผู้อำนวยการ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

สพม.พงภกรน รับรางวัลผลการประเมินตามตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก 

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับมอบโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในคราวประชุมผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ