แผนพัฒนา

คณะสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิพัฒนาคณะสังคมฯ ระยะที่ ๑๒

แผนบริการวิชาการแก่สังคม

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการจัดการความรู้

แผนพัฒนาบุคลกร