งานประกันคุณภาพ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

งานประกันคุณภาพ ปี 2560

งานประกันคุณภาพ ปี 2561

งานประกันคุณภาพ ปี 2562

งานประกันคุณภาพ ปี 2563