งานประกันคุณภาพ

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

งานประกันคุณภาพ ปี 2560

งานประกันคุณภาพ ปี 2562