PKTC NEWS Update

ข่าวสารวันนี้ !

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่

ประกาศ ประสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ประกาศ ดาวน์โหลด เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2564 คลิกที่นี่

RMS

ศธ.02 ออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ผลงานวิชาการ

อ่านหนังสือออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ครูพร้อม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

ว.PA ตำแหน่งผู้บริหาร

ว.PA ตำหน่งครู

แผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการประเมินตนเอง

หลักสูตรการสอน

แผนพัฒาสถานศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ 9 ด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วารสารลิขิตอินทนิล ฉบับที่ 1 (ตค.64-มค.65) คลิกที่นี่

ประกาศ ตารางเรียน 2/2564 คลิกที่นี่

ประกาศ เล่มคู่มือและสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ ขอเลื่อนการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ คลิกที่นี่ 1... คลิกที่นี่ 2...

ประกาศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร คลิกที่นี่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IOT Work)ด้วยระบบสื่อสารไร้สาย 4 ชนิด กับเซนเซอร์แบบโมดูลไม่น้อยกว่า 17 ชนิด คลิกที่นี่...

ประกาศ ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่...

ประกาศ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คลิกที่นี่...

ประกาศ ขอเผยแพร่ สัญญาจ้างก่อสร้าง 4/2564 โครงการ 1 แผนก 1 ห้องเรียน Smart Class Room แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่...

ประกาศ ผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่...

ประกาศ เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง 3-2564 โครงการ 1 แผนก 1 ห้อง Smart Class Room คลิกที่นี่...

ภาพกิจกรรม

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ รับวัคซีน

ON-LINE @ ON-SITE

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด