โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง

และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง