Wat is de diaconie?

Wat is de diaconie?

Het doel van de diaconie is het steunen, verzorgen en bijstand verlenen aan wie dat nodig mocht hebben in onze gemeente en in binnen- en buitenland. Het helpen van de minderbedeelden in onze samenleving, dichtbij en ver weg. Wij steunen zoveel mogelijk projecten binnen onze regio, zoals het structureel ondersteunen van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, Kerk en Vluchteling en Maatschappelijk Werk AanZ.

Wij willen de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen ook met lang houdbaar voedsel ondersteunen. Daarom staat er een krat achter in de kerk en daar kunnen gemeenteleden hun bijdrage in doen. Als het krat vol is wordt het door de diaconie naar de voedselbank gebracht.

Er wordt een begin gemaakt met het koken voor en met vluchtelingen. Dit is in samenwerking met de Elisabethparochie.

De ouderen in onze gemeente worden door de diaconie niet vergeten, thuis of in tehuizen. Ook bieden wij stille hulp aan mensen in onze gemeente die, om wat voor reden dan ook, in financiële problemen zitten. De collecten en afdracht hiervan worden door de diaconie verzorgd.

Verder nemen we deel aan het verzorgen van voedselpakketten door het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en verzorgen wij samen met de kerken in de Kanaalzone kerststukjes voor de verschillende tehuizen in de Kanaalzone.

De diaconie maakt deel uit van het Diaconaal Werkverband Zeeuws-Vlaanderen. Hierin ontmoeten de verschillende diaconieën elkaar en proberen elkaar te ondersteunen. Er is een zelfstandige ZWO-commissie waarin een afgevaardigde vanuit de diaconie zitting heeft.

De bloemengroet, ophaaldienst en verspreiding van liturgieën zijn ook taken van de diaconie.

Voorzitter: Tamar Hoebé, 06-16826121

Secretariaat: Amber van Drongelen

Ambtelijk penningmeester: Lien van Cadsanz-Riemens, 0115-562606

Diaken: Johnny Duerink, 0115-563312

Voor giften: rekeningnummer NL57 RABO 0362 3398 13 t.n.v. Diaconie PKN Axel

en voor meer informatie: diaconie@pknaxel.nl

Zie ook Periodieke schenking voor de diaconie.