Diaconaat

Wat is de diaconie?

Het doel van de diaconie is het steunen, verzorgen en bijstand verlenen aan wie dat nodig mocht hebben in onze gemeente en in binnen- en buitenland. Het helpen van de minderbedeelden in onze samenleving, dichtbij en ver weg. Wij steunen zoveel mogelijk projecten binnen onze regio, zoals het structureel ondersteunen van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, Kerk en Vluchteling en Maatschappelijk Werk AanZ.

De ouderen in onze gemeente worden door de diaconie niet vergeten, thuis of in tehuizen. Ook bieden wij stille hulp aan mensen in onze gemeente die, om wat voor reden dan ook, in financiële problemen zitten. De collecten en afdracht hiervan worden door de diaconie verzorgd.

De diaconie maakt deel uit van het Diaconaal Werkverband Zeeuws-Vlaanderen. Hierin ontmoeten de verschillende diaconieën elkaar en proberen elkaar te ondersteunen. Er is een zelfstandige ZWO-commissie waarin een afgevaardigde vanuit de diaconie zitting heeft.

De bloemengroet, ophaaldienst en verspreiding van liturgieën zijn ook taken van de diaconie.

Voor giften: rekeningnummer NL57 RABO 0362 3398 13 t.n.v. Diaconie PKN Axel

en voor meer informatie: diaconie@pknaxel.nl