Diaconaat

Wat is de diaconie?

De diaconie heeft als taak dat we, samen met de kerkgemeente, mensen met fysieke, materiële en sociale noden in Axel naar zelfredzaamheid helpen. Dat doen we door tijdelijk concrete hulp te bieden of anderen daartoe te stimuleren of de middelen te geven.

De diaconie richt zich naast de basale diaconale taken vooral op senioren, alleenstaanden, arbeidsmigranten en statushouders omdat we in die groepen meer armoede en eenzaamheid vermoeden.

Om deze taken van naastenliefde te volbrengen mobiliseert en ondersteunt de diaconie de kracht en potentie van de gemeente, zowel in financiën, als in gebed, als in activiteiten.

Wij steunen dan ook zoveel mogelijk projecten binnen onze regio, zoals het structureel ondersteunen van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, Kerk en Vluchteling en het Maatschappelijk Werk van Aan Z. Voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen zamelen we ieder jaar op biddag lang houdbare producten in. Op dankdag doen we hetzelfde maar dan voor het Leger des Heils in Terneuzen. Onze Little Free Pantry-kast die achter de kerk hangt (gratis levensmiddelenkast voor mensen die weinig te besteden hebben), wordt gecontroleerd door de diaconie en mensen van heel Axel worden gestimuleerd de kast te vullen.

De diaconie heeft een dienstenmarkt waar gemeenteleden gebruik van kunnen maken, we staan daarbij ook open voor aanvragen van mensen buiten de kerkelijke gemeente. Het gaat om kleine klusjes die mensen zelf niet kunnen en waar een helpende hand meer dan welkom is, zoals een kapstok of lamp ophangen of een muurtje schilderen. Maar u kunt ook denken aan het rijden met iemand die dit zelf niet meer kan om bijvoorbeeld toch nog een keer een bezoek te brengen aan een (zieke) broer, zus of kind. Daarnaast werken we ook samen met Stichting Present, zij vragen een aantal keren per jaar onze hulp voor een klus of verhuizing.

Wij bieden ook stille hulp aan mensen die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk in financiële problemen zitten.

We werken ook veel met anderen samen. Zo kunnen de alleenstaande ouderen iedere maand naar het EetPunt Axel.

De diaconie maakt ook deel uit van het Diaconaal Werkverband Zeeuws-Vlaanderen. Hierin ontmoeten we verschillende andere diaconieën en proberen we elkaar te ondersteunen en versterken.

Verder nemen we deel aan het verzorgen van voedselpakketten door het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en hebben we regelmatig gezamenlijke acties met de andere geloofsgemeenschappen in Axel.

Er is een zelfstandige ZWO-commissie waarin een afgevaardigde vanuit de diaconie zitting heeft.

De bloemengroet, ophaaldienst en verspreiding van liturgieën zijn in onze gemeente ook taken die bij de diaconie ondergebracht zijn.

Voorzitter: Patricia van Drongelen tel. 06-286 262 68

Secretariaat: Lienke Ringoot, tel. 06-571 068 67

Diaconaal rentmeester: Lien van Cadsand-Riemens tel. 0115-562606

Diaken: Annelies Veenhoven tel. 06-121 827 25

Diaken: Annelies Gommers tel. 06-155 886 31

Diaken: Glenda Geelhoedt: tel. 06-230 300 49


Voor giften: rekeningnummer NL57 RABO 0362 3398 13 t.n.v. Diaconie PKN Axel

en voor meer informatie: diaconie@pknaxel.nl

Zie ook Periodieke schenking voor de diaconie.