ครูปิยวรรณ ด้วงเต่า

คุณครูปิยวรรณ ด้วงเต่า

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

 • ด้านการสอน

 • หน้าที่พิเศษอื่นๆ

 • การเป็นวิทยากรหรือคณะทำงาน

 • ผลงานครูที่ภาคภูมิใจ

 • ผลงานนักเรียน

 • แผนการสอน ป.๔

 • สื่อกาสอน

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

 • รายการอบรมและศึกษาดูงาน

 • งานวิจัยและนวัตกรรม

  • ตารางสอน DLIT สพป.นครพนม เขต 1

  • ข้อสอบออนไลน์ ตามตัวชี้วัด

สพป.นครพนม เขต 1

 • คุณภาพผู้เรียน

 • ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • น้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน

 • แบบ ปพ.5

 • ด้านการปฏิบัติตน

 • วินัยและการรักษาวินัย

 • คุณธรรม จริยธรรม

 • จรรยาบรรณวิชาชีพ

 • การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • จิตวิญญาณความเป็นครู

 • จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู

ด้านการปฏิบัติงาน

 • การจัดการเรียนการสอน

 • การบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การพัฒนาตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม

 • งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

 • การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


แนะนำตัว
สมุดเยี่ยม (การตอบกลับ)
สมุดนิเทศก์ (การตอบกลับ)

จำนวนผู้เข้าชม