คลินิกหมอพิชญานนท์ - Pitchayanont Clinic

ตรวจรักษาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิชญานนท์ งามเฉลียว

Assistant Professor Pitchayanont Ngamchaliew, M.D.

แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.)


วุฒิการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Diploma Thai Board of Family Medicine มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Certificate in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง