ยินดีต้อนรับ

นักเรียนทุกคนเข้าสู่ Website การเรียนศิลปะ(ทัศนศิลป์)

เรียนง่ายๆ ...ได้ความรู้  ... สนุกสนาน

         มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ศิลปะ ด้วยกันนะครับ 

โรงเรียนวังบ่อวิทยา

อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ