โครงการ Coaching Teams

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

[1]

จัดทำและขออนุมัติโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

[2]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และแต่งตั้ง Supervisor Teams

[3]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดสอบ O-NET และคัดเลือกสถานศึกษาเป้าหมาย

[4]

ประชุม Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามฯ ในระดับจังหวัด

[5]

Supervisor Teams ทำการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศฯ ที่พัฒนาขึ้น ให้กับศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด

[6]

ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการ Coaching นำแนวทางการนิเทศฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้กับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

[7]

ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด นิเทศ ติดตามสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

[8]

ประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[9]

สรุปผล รายงานการดำเนินโครงการฯ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับจังหวัด/ภาค/กระทรวงศึกษาธิการ