E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่   อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี

แบบขอแจ้งถังขยะชำรุดและขอเปลี่ยนถังใหม่ 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องกลิ่นเหม็นฯ

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องน้ำเสีย

แบบฟอร์มขอจัดเก็บกิ่งไม้