Khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của học sinh - sinh viên


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV sử dụng xe buýt công cộng, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của HSSV...CÔNG TÁC KHẢO THÍ

 • Công tác khảo thí 2021-2022

 • Ngân hàng đề thi kết thúc môn hoc, mô đun.

 • Ngân hàng đề thi tốt nghiệp

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 • Công tác bảo đảm chất lượng

 • Văn bản cấp bộ.

 • Văn bản cấp trường

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Đậu Xuân Hùng: Trưởng phòng

 2. Lê Thị Hương Sen: Phó phòng

 3. Lê Bá Kỳ: Nhân viên

 4. Nguyễn Thị Kiều Oanh: Nhân viên


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp về công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo trong nhà trường, bao gồm:

– Công tác thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun

– Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng

– Công tác xây dựng, vận hành hệ thống Bảo đảm chất lượng

– Công tác tự đánh giá chất lượng Nhà trường và chương trình đào tạo

– Công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề nhà giáo

– Công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia

– Công tác khác theo các quy định và phân cấp quản lý hiện hành.

Đồng thời là đơn vị chủ trì thực hiện các chủ trương biện pháp nói trên.


 • Về công tác khảo thí:

– Tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp, kết thúc môn học, mô đun theo đúng các quy chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

– Tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi. Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo.

– Giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý các sai phạm trong quá trình coi thi và chấm thi.

– Là thành viên hội đồng xét điều kiện thi tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.

 • Về đảm bảo chất lượng

– Tổ chức học tập và triển khai các phương pháp, công nghệ mới về xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký gia nhập các tổ chức đảm bảo chất lượng trong khu vực và quốc tế.

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng của nhà trường hàng năm và 5 năm một lần theo quy định về kiểm định chất lượng của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá của Nhà trường và các đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hàng năm theo qui định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo với các đơn vị.

– Là thành viên làm đầu mối cho các hoạt động đánh giá ngoài.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động

– Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Hình ảnh