งานธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : นางเพชรีสิรี สังข์ผาด

เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 ปัจจุบันอายุ 26 ปี

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

สาขา บัญชีบัญฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ประวัติการทำงาน

บรรจุพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด จนถึงปัจจุบัน (3 เดือน)