สำนักงานปลัด

นางสาววาสนา รอดตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววรนุช วงค์นรินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกิตติยา ชมสาร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมปฏิบัติงาน

นายสมปราชญ์ โคตรเสน

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรีภาพร แก้วอุดร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นางสาวณฐวรรณ สังชม

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภาภรณ์ ต่างพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณิชารีย์ พงษ์ประสิทธิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวนีรชา เลาหสินนุรักษ์

นักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการ

นายสันติสุข ม่วงงาม

พนักงานขับรถ

นายนารินทร์ แพงเพ็ง

คนสวน

นายนิรันต์ สินตะเคียน

พนักงานประจำรถน้ำ

นางประทวน เคนด่าน

นักการภารโรง

นายสมประสงค์ อินเป้ง

พนักงานประจำรถน้ำ