วิสัยทัศน์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ได้มาตรฐาน ที่ประชาชนไว้วางใจ

ค่านิยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ

"ทำงานอย่างมืออาชีพ=SSKH"

S = Spirit Teamwork การทำงานเป็นทีมโดยความร่วมมือกันระหว่างสหวิชาชีพ

S = Smile mind การมีจิตอาสาในการให้บริการที่ดี

K = Knowledge ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง

H = Humanize มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการดูแลสุขภาพ การดูแลแบบองค์รวมและการดูแลอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์กลุ่มงานเภสัชกรรม

เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ถูกต้อง ปลอดภัย รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ

พันธกิจกลุ่มงานเภสัชกรรม

  1. ให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การบริการจ่ายยา บริบาลทางเภสัชกรรม ผลิตยาทั่วไป และเตรียมยาเคมีบำบัดการบริหารเวชภัณฑ์ เภสัชกรรมปฐมภูมิ และงานวิชาการ
  2. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลร่วมกับสหวิชาชีพ
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานนิสิต/นักศึกษาเภสัชกรรม และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม