<<< NEW>>> ตำรับยาเตรียมเฉพาะราย

ตำรับยาเตรียมเฉพาะรายฟาร์วิพิราเวียร์ในน้ำเชื่อม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

VDO อธิบายขั้นตอนการเตรียมตำรับยาน้ำแขวนตะกอนฟาร์วิพิราเวียร์ (Favipiravir suspension) สำหรับผู้ป่วยเด็ก

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมยาให้ผู้ป่วยด้วยตนเองได้ที่บ้านอย่างถูกต้อง

MDI with SPACER

SWINGHALER

ACCUHALER

TERBUHALER

บัตรแพ้ยา

> บันทึกประวัติแพ้ยา

CarbInHand

> คำนวณขนาดอินซูลินก่อนมื้ออาหารสถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์