หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถหาความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ของยาได้จากหลายแหล่ง เช่น ตำราหรือทางอินเตอร์เนต ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ พยาบาล และนักเภสัชวิทยาจึงควรติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว

ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มใหม่ ๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เช่น กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง รวมถึงข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการนำมาใช้ทางคลินิกตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ การประชุมครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยเป็นยาที่ใช้ในระบบต่าง ๆ เช่น ยารักษาโรคติดเชื้อ ยาต้านมะเร็ง ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางเดินหายใจ และระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวข้างต้นสามารถเลือกใช้ยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงเฝ้าติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชวิทยาและสามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับยา ซึ่งอาจเป็นยาใหม่ หรือยาที่มีใช้มานานแต่มีข้อบ่งใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนได้ ที่นี่
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจำทำการส่ง email ตอบกลับไปยัง email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแนบสำเนาการโอนเงินมายังช่องทางดังนี้

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานตามช่องทางด้านบนนี้

อัตราค่าลงทะเบียน


    • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 2,500 บาท
    • ตั้งแต่ 1 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2561 3,000 บาท
    • ลงทะเบียนในวันจัดการประชุม 3,500 บาท