Упис на суву градњу

Петар Ракас - Награда Кнауф Академије - Knauf Academy Award 2017

Петар Ракас, професор суве градње


 • струковни инжењер грађевинарства - специјалиста (7.1 ниво високог образовања - НОКС, специјалистичке струковне студије II степена, 180+60 ЕСПБ). Укупно 4 године студија (240 ЕСПБ): основне студије - грађевинско инжењерство (180 ЕСПБ - 3 године), и специјалистичке струковне студије - менаџмент у грађевинарству (60 ЕСПБ - 1 година). Извођач грађевинских радова. Средње образовање: грађевински техничар за високоградњу.
 • 24 године радног стажа у струци; као мајстор, техничар, инжењер / извођач радова и наставник теорије и праксе грађевинске струке.
 • Обуке за пројектанте, извођаче радова и мајсторе за системе суве градње (Knauf / Rigips сертификати, Академије). Knauf Academy Award 2017, Knauf Junior Trophy 2008.
 • Стручни испит за безбедност и здравље на раду (Управа за безбедност и здравље на раду - Министарство рада и социјалне политике Србије).
 • Обука за процену квалитета (Међународна организација рада - Агенција Уједињених нација).
 • Предајем технологију рада са практичном наставом ученицима трогодишњег занатског образовног профила монтер суве градње. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира - спуштене плафоне, преградне зидове и облоге у ентеријерима од гипсаних плоча (типа Knauf, Rigips и др.) и декоративну гипсану орнаментику / гипс ентеријере. Када су први разред ученици имају праксу у школској радионици, а када су други и трећи разред онда им организујем праксу на градилиштима у сарадњи са фирмама које се баве монтирање система суве градње.
 • Моји ученици после полагања завршног испита и стицања дипломе монтер суве градње, раде као мајстори и пословође, а део њих је започео своје приватне послове и раде као предузетници у својим фирмама (бизнисима), односно сами су своје газде. Многи од њих су уз рад у струци завршили четворогодишњи образовни профил извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова (четврти степен) или специјалистичко школовање за мајстора за високоградњу (пети степен), а имам неке од њих који су завршили студије и постали инжењери. Сви су запослени, не брину за посао и имају свој динар, односно плату и зараду. Са свима сарађујем и данас када су професионалци.

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - МАЈСТОР, ПОСЛОВОЂА, ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ПРЕДУЗЕТНИК

Петар Ракас, професор суве градње 0641725373

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге Knauf/Rigips и гипс орнаментику.

Монтер суве градње као мајстор је на централном месту при изградњи ентеријера, тако да га дели један корак од напредовања у струци, плати и заради да буде пословођа, извођач радова или предузетник.

Ученици монтери суве градње могу да одлично науче посао, и теоријски и практично, у школи на пракси и на градилиштима током три године школовања, тако да сами себи могу да обезбеде први посао одмах после полагања завршног испита, својим професионалним односом према раду у фирмама где су ишли на праксу коју им ја обезбеђујем.

УВОД У СУВУ ГРАДЊУ


Кнауф системи суве градње су: Knauf GIPS, Knauf-USG Aquapanel и Knauf AMF.

Knauf GIPS системи суве градње су плафонски, зидни и подни системи у које се монтирају гипсане плоче, и то: гипс-картонске плоче, гипс-фазер (гипс-влакнасте) плоче, перфориране гипсане плоче, ужљебљене гипсане плоче и специјалне гипсане плоче.

Knauf USG Aquapanel системи суве градње су плафонски, зидни и подни системи у које се уграђују цементне плоче.

Knauf AMF системи системи суве градње су искључиво касетни (растер) спуштени плафони јавних објеката, у које се уграђују плафонске плоче-касете које могу бити минералне, металне, дрвене и гипсане.

Карактеристике суве градње

 • системи суве градње се монтирају, радови се изводе сувим технолошким поступцима, механичким причвршћивањем и лепљењем, па су радна места сува и чиста, радови се брзо изводе, монтирани системи се могу прилагодити свим потребама ентеријера, а време и трошкови извођења радова су економични;
 • сува градња се изводи у свим врстама ентеријера (од подрума до крова, и од пода до плафона), у изградњи нових грађевинских објеката и при преуређивању (адаптацијама) постојећих грађевинских објеката и сл.;
 • у физичко-хемијском, биолошком и здравственом погледу системи суве градње су потпуно исправни за становање, боравак и рад, а имају и потребне и одговарајуће изолационе карактеристике;
 • у системе суве градње се уграђују врата, надсветла, прозори, ревизије (контролни отвори) и др.;
 • разни терети се могу трајно причврстити на системе суве градње (мањи терети на плоче монтиране на потконструкције употребом специјалних кука и типлова за шупље елементе; а већи терети на посебне носаче уграђене на монтиране потконструкције пре монтирања плоча);
 • монтирање потконструкција, плоча и изолација у сувој градњи је врло брзо, а испуњени (бандажирани) спојеви плоча очвршћавају за 30-45 минута, па нема дуготрајних вишедневних и вишенедељних сушења као при извођењу одговарајућих радова у класичној „мокрој” градњи у ентеријерима (зидање опеком и блоковима, малтерисање плафонских и зидних површина, машинско ливење цементних и гипсаних кошуљица, израда класичних цементних подних подлога – цементних естриха и сл.);
 • све електричне, машинске, водоводне, канализационе, гасне и друге инсталације изводе се у шупљинама плафонских, зидних и подних система суве градње за време монтирања (па нема грађевинског отпада – шута и прашине, јер нема штемовања – обијања делова плафона, зидова и подова ради прављења канала и шупљина за уграђивање инсталација као у мокрој градњи у ентеријерима);
 • масе изведених система суве градње су много мање у односу на масе одговарајућих плафона, зидова и подова изведених у класичној „мокрој” градњи, па су мања и оптерећења конструкција грађевинских објеката када се монтирају системи суве градње, чиме се много уштеди у пројектовању и изградњи;
 • трошкови извођења грађевинских радова у сувој градњи су мањи, а квалитет изведених радова је већи у односу на одговарајуће радове у класичној „мокрој” градњи у ентеријерима.

Монтирање система суве градње врши се по пројекту, захтеву инвеститора[1] односно од њега овлашћеног лица, или по предлогу извођача радова[2]. Квалитет грађевинских материјала који се уграђују у системе суве градње и квалитет монтираних система суве градње мора да буде у складу са одговарајућим српским (SRPS) односно европским (EN) стандардима[3].


[1] Инвеститор је лице за чије се потребе и у чију се корист изводе грађевински радови, а који плаћа извођење тих радова. Инвеститор може бити правно лице (државни орган, установа, агенција, организација, удружење, фирма, предузеће и сл.), а такође инвеститор може бити и физичко лице (појединац, односно грађанин).

[2] Извођач радова је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, односно извођење радова.

[3] Стандард је ниво квалитета прописан техничким условима, који се мора постићи ради испуњавања захтева за употребу.

Организација рада у радионици и на градилишту

Организацији рада при монтирању система суве градње претходи одређивање радних група. Радне групе се састављају од 2 или 3 члана, у зависности од сложености посла, а по структури их чине монтери суве градње (мајстор, помоћник, ученик), где најмање један члан мора да буде водећи монтер суве градње односно мајстор, а преостали члан или чланови могу да буду монтери суве градње, помоћници или ученици. Радна група монтера суве градње треба да се оснује, да постоји и да се развија на принципима професионалног рада, мотивације, добрих међуљудских односа, ефикасности и ефектности. Свака радна група треба добије своје радне задатке од надлежног лица, у школи од наставника практичне наставе, а на градилишту од пословође или шефа градилишта.

Организација рада при монтирању система суве градње обухвата следеће:

1. ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА

- Потребан алат и прибор

- Потребне мердевине и/или радне платформе

- Потребан грађевински материјал

- Прорачун количине грађевинског материјала

- Прорачун времена за извођење радног задатка

- Технички опис поступка извођења радног задатка са планом монтирања

Потпун списак: потребан алат и прибор, мердевине и/или радне платформе, материјал, прорачун количине материјала и времена за извођење радног задатка, и кратак али потпун технички опис поступка израде радног задатка у складу са нормативима и стандардима рада у сувој градњи и план монтирања.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА

- Одговарајућа радна одећа, обућа и лична хигијена

- Припрема радног места (машине, електрични апарати, алат и прибор)

- Вођење / асистирање у реализацији радног задатка

- Спровођење мера безбедности и здравља на раду

- Прибор за прву помоћ

- Уредност радног места на крају радног задатка

Запослени долази на извођење радног задатка чист и уредан у одговарајућој радној одећи и обући. Одећа и обућа је комотна и удобна, потребне дужине и ширине, а крајеви рукава и ногавица су скупљени уз зглобове руку/ногу. У случају да запослени има дугу косу мора је уредно везати тако да му не смета у раду. Припрема радног места и уредност радног места на крају радног задатка односи се на уредно и чисто радно место и уредно сложене машине, електричне апарате, алате, прибор и материјал који је одложен један поред другог, а не један преко другог и пре почетка рада и после завршетка радног задатка. Вођење / асистирање у реализацији радног задатка се односи на тимски рад у улози вођења рада и асистирања. Спровођење мера безбедности и здравља на раду се односи на предузимање мера ради спречавања опасности и штетности на радном месту и у радној околини (повреде, падови, рад на висини, електрична струја, прашина и др.), а у вези са тим потребно је имати одговарајућа средства заштите на раду и прибор за прву помоћ.

3. ИЗРАДА РАДНОГ ЗАДАТКА

3.1. Технолошки процес

- Премеравање површина за монтирање

- Кројење грађевинског материјала

- Монтирање грађевинског материјала

- Обрада спојева гипсаних плоча

Технолошки процес обухвата елементе који су дефинисани технологијом рада у сувој градњи. Премеравања обухватају правилну употребу металних и дрвених мерних трака и тачно мерење. Кројење гипсаних плоча обухвата утврђивање мера за сечење, правилно сечење на тачне мере и обраду ивица сечених гипсаних плоча. Наношење гипсаног лепка обухвата припрему потребне количине гипсаног лепка одговарајуће густине и наношење лепка на правилан начин према врсти подлоге. Лепљење гипсаних плоча на зидове обухвата правилно лепљење плоча на зидове према врсти зида и квалитету зидне површине, уз претходну припрему зидне површине. Кројење минералне (камене) вуне обухвата мерење потребене ширине, дужине и дубине у шупљинама система суве градње које треба испунити вуном. Постављање минералне вуне обухвата постављање потребне и довољне количине вуне у шупљине система суве градње. Кројење металне / дрвене потконструкције обухвата правилно сечење металних профила / дрвених гредица и летви на одговарајуће претходно утврђене и измерене дужине. Правилно сечење металних профила / дрвених гредица и летви се врши тако да сечена површина остаје равна и без оштрих и опасних делова за које се може закачити и повредити. Монтирање металне / дрвене потконструкције обухвата правилно монтирање металних носећих и монтажних профила и других елемената металне потконструкције / дрвених гредица и летви на позицији према радном задатку. Обрада спојева гипсаних плоча обухвата обраду спојева плоча према квалитету (Q2) у системима суве градње (спојеви плоча су правилно и потпуно испуњени, а површина испуњених спојева глатка).

3.2. Очекивано време за израду радног задатка

Норматив потребног времена за извођење радног задатка се вреднује у минутима/m2 у складу са стандардима и нормативима рада у сувој градњи

3.3. Параметри квалитета

- Изведено стање одговара радном задатку

- Систем суве градње је чврсто монтиран

- Систем суве градње је у предвиђеном положају

- Спојеви гипсаних плоча су глатки (Q2)

Изведено стање одговара радном задатку – обухвата прецизност у монитању металне / дрвене потконструкције и гипсаних плоча односно лепљењу гипсаних плоча. Систем суве градње је чврсто причвршћен – обухвата стабилност монтираног система суве градње и његову непомерљивост која се проверава притиском длана руке по крајевима и средини. Вертикалност и хоризонталност се проверава либелом дужине од 2 m, на следећи начин: потпуно вертикално/хоризонтално (мехур либеле између линија), делимично вертикално/хоризонтално (мехур додирује линију либеле), није вертикално/хоризонтално (мехур либеле прелази линију). Спојеви гипсаних плоча су глатки према стандарду квалитета (Q2).

Професионалан рад, мотивација и добри међуљудски односи доводе до ефикасности и ефектности; а најбољи пример за то је освојено I место за Србију на „Knauf Junior Trophy”, Интернационалном такмичењу за ученике грађевинских школа образовног профила монтер суве градње из Европе. Победнички тим су чинили: Александар Гајић и Борис Станковић (монтери суве градње) и Петар Ракас (наставник за предмет Технологија рада са практичном наставом и аутор ове књиге), сви из Грађевинске школе из Београда. Фотографије доле.

Петар Ракас, професор суве градње, ментор, прво место Knauf Junior Trophy 2008, Награда Кнауф Академије - Knauf Academy Award 2017

Монтери суве градње, Шампиони Европе, Knauf Junior Trophy 2008, лево Борис Станковић, десно Александар Гајић