Carousel imageCarousel image

ข่าวบริหารงานบุคคล สพม.ศกยส

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 รายละเอียด

  • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียด

  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียด


อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล (การตอบกลับ)

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

- ระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ สังกัด สพม.ศกยส รายละเอียด

ข้าราชการครูฯ

- การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 รายละเอียด

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทอื่น

-การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ รายละเอียด

งานสรรหาและแต่งตั้ง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานอัตรากำลังและวิทยฐานะ

สพม.28 แก้ไขประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การย้ายฯ กรณีปกติ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่าง ๆ

ปี พ.ศ.2564 (ต่างเขต) รายละเอียด

รายละเอียดการย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียด