ลิงก์ https://thlink.info/?go=ย้ายครู66
สำหรับ ข้าราชการครูฯ ที่ยื่นคำร้องขอย้าย
ในรูปแบบเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ให้กรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลย้าย
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

สำหรับ : ข้าราชการครูฯ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนในสังกัด สพม.ศกยส เท่านั้น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ตำแหน่งว่าง เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

- หนังสือแจ้งภายใน สพม.ศกยส ประกาศตำแหน่งว่างฯ , แจ้งแก้ไขปฎิทินย้ายฯ

- หนังสือแจ้งต่าง สพท. ประกาศตำแหน่งว่างฯ , แจ้งแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- แบบคำร้องขอย้าย : PDF , DOC

- แบบแสดงรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร : DOC

ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

- หนังสือแจ้ง รายละเอียด

o ประชาสัมพันธ์ย้ายผู้บริหารเพิ่มเติมปี65จากต่างเขต รายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและ

ทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชกรพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและรับย้ายข้ราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน

ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลรือนสามัญ
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาจีน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาจีน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดประกาศ , ใบสมัครคัดเลือก DOC , PDF

แบบข้อมูลย้าย ประจำปี 2565


ว24/2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ

 • 3.1 ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

ข่าวบริหารงานบุคคล สพม.ศกยส

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด

 • ประกาศตำแหน่งว่างบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รร.ห้องแซงวิทยาคม จ.ยโสธร รายละเอียด

 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 7 ตำแหน่ง จ.ยโสธร รายละเอียด

 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน 18 ตำแหน่ง จ.ศรีสะเกษ รายละเอียด

 • แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาปัจจุบันครบ 1 ปี และผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศ และรวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้าย รายละเอียด

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะะเกษ ยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด

 • มาตรฐานวิชาเอก OBEC2021 รายละเอียด


อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล (การตอบกลับ)

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ก.ค.ศ.16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

- ระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ สังกัด สพม.ศกยส รายละเอียด

ข้าราชการครูฯ

- การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2561 รายละเอียด

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทอื่น

-การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ รายละเอียด

งานสรรหาและแต่งตั้ง

งานอัตรากำลังและวิทยฐานะ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องงานบุคคล

(จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)