รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล