• นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  • นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • งานอัตรกำลังและกำหนดตำแหน่ง

  • งานสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง

  • งานมีและเลื่อนวิทยฐานะ

  • งานบำเหน็จความชอบ

  • งานทะเบียนประวัติ

  • การขอหนังสือรับรอง

  • การขอมีบัตรประจำตัว