การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน
ประจำปีการศึกษา 2562

1.ครูผู้สอนที่จัดทำแผนการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ

2.ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี

เอกสารประกอบ สรุปโครงการพัฒนาครู

3. ครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อการสอน AR สื่อการสอน AR

4. ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ผลงานจากการพัฒนาฯผลงาน

5. ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่

นวัตกรรมจากการพัมนาตนเองนวัตกรรม