ทำเนียบบุคลากร

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.สะอาด มารังกูร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2505-2511

นพ.ลือชา วนรัตน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2514-2519

นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2519-2519

นพ.วีรชัย ปิตะวรรณ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2520-2525

นพ.ทวีเกียรติ บุณยไพศาลเจริญ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2525-2527

นพ.พันธ์เกียรติ ไวยากรณ์วิลาศ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2527-2528

นพ.พีระพล สุทธิวิเศษศักดิ์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2528-2529

นพ.พันธ์เกียรติ ไวยากรณ์วิลาศ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2529-2532

นพ.สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2532-2542

นพ.พัฒนา ตันสกุล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542-2562

นพ.สืบพงศ์ ลีนาราช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-2564

นพ.ทนง คำศรี

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

เบอร์โทรติดต่อ:

โทร. 045-441053ต่อ1334