แบบฟอร์ม/เอกสารงานบุคคล

>> ใบรายชื่อข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษาและบุคลากร ณ วันที่ 1 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด

>>>ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า ทุกคน ร่วมมุทิตาจิตและส่งความรู้สึกต่อข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

>>>ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า ทุกคน ร่วมมุทิตาจิตและส่งความรู้สึกต่อข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

                                                                                                                            click ส่งความรู้สึกที่นี่

การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ออนไลน์   Click
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "สายงานการสอน"

VTR งานบุคคลุ63.wmv

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งานบุคคล.mp4

ผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งานบุคคล

>>>  คุณสมบัติข้าราชการครูผู้ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21   รายละเอียด

คุณสมบัติข้าราชการครู

ผู้ขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์ ว21

>>>  หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองหรือตาม ก.ค.ศ. กำหนด  รายละเอียด

25620620_145727_7315.pdf

20 มิถุนายน 2562

16 ตุลาคม 2562

25630316_152752_2499.pdf

16 มีนาคม 2563

>>> แบบฟอร์มต่างๆ ประกอบการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลด

แบบคำขอประเมินวิทยฐานะ ว21 แต่ละปีการศึกษา.docx

บันทึกข้อความแบบคำขอรับการประเมิน

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC.docx

บันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม PLC

ประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC.docx

ประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC

แบบบันทึกประชุม PLC.docx

แบบบันทึกกิจกรรม PLC

>>> ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกภาษาไทย  new

1 ประกาศจ้าง ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย.pdf

>>>  แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัดสงขลา ช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19  รายละเอียด

ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลา

แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสงขลา (อ.สข.2)

การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพมาทดแทน ชั่วโมง PLC

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำและจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

หลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

ใบรายชื่อ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ข้อมูลเกษียณอายุราชการ

คำสั่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ปี 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563

ระเบียบงานสารบรรณ

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (DMC)

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา

ข้อมูลนักเรียนมีตัวตน

ข้อมูลนักเรียนแต่ละระดับชั้น

สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ

ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ดาวน์โหลด

ประกาศฯ.pdf

ปฏิทินงานบุคคล

ปฏิทินวันหยุด