กลุ่มงานบริหารบุคคล

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลเเละเต็มใจให้บริการ


     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release Letter) 

          การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 2/2566   

 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

     

นายสายัณห์  คอกขุนทดรองผอ.สพป.นม.3
              นางรัตดา คูณมาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศข่าวสารเเละเอกสารต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                                     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ PA

ช่องทางติดต่อ (Contact)

1. การติดต่อสอบถาม ช่องทาง   

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  :  ให้บริการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 ชั่วโมง

3. ผู้พัฒนาเว็บไซต์