คู่มือการเฝ้าระวัง ติดตาม 

และแผนเผชิญเหตุ

รายงานผลการประเมินตนเอง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ระเบียบแนวปฏิบัติในการลาข้าราชการครู

ระเบียบการลาศึกษาต่อ

แนวปฏิบัติสำหรับขออนุญาตไปต่างประเทศ

หลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตไป   ต่างประเทศ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู