ข่าวประชาสัมพันธ์

* รับสมัครครูสอนญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการทุนอบรมด้านภาษาและการสอนหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึก๋ษา 2565 <<คลิก>>

* ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกาีจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

* ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานฯดีเด่น Coding “CODING Achievement Award”

* ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี 2565

* ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

* ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

* การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

* เลื่อนการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสู฿ตรพื้นฐาน (ภาค3) รุ่นที่ 265

* ขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา JPO ประจำปี 2565 (JPOIPR Training Courses 2022)

<< ดูทั้งหมด >>

ประกาศ

* แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

* การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.10/2564

* แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์​และ​วิธี​การประเมิน​ตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

* ปฏิทินชั่วโมงการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตำแหน่งครู (ว9)
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ข่าวกิจกรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะตำแหน่งครู
โดย นายสุพรรณ์ พลบุรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
แนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดย นายสุพรรณ์ พลบุรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
การเขียนข้อตกลง ว.PA
โดย นายสุพรรณ์ พลบุรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม