กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ

8.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย