Program konferencie 13. 9. 2017

Univerzitná knižnica v Bratislave


08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov

09:00 – 10:40

BLOK 5: KRAJANSKÉ PERIODIKÁ I.

Prehľad slovenských periodík v Maďarsku po roku 1989

Alžbeta Uhrinová, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku


Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska

Edita Pečeňová, Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium Békešská Čaba


Periodiká Slovákov v Rumunsku – Slovenský týždenník a Naše snahy

Marta Dobrotková, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra histórie


Hlas ľudu – časopis s vyše 70-ročnou integritou; a ako ju zachovať?

Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, Nový Sad, Srbsko


Slovenský svetový kalendár – najmladšie periodikum zahraničných Slovákov

Katarína Mosnáková-Bagľašová, Slovenský kultúrny klub v Srbsku


Diskusia

10:40 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:40

BLOK 6: KRAJANSKÉ PERIODIKÁ II.

Slovenské noviny a časopisy v Srbsku

Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, Srbsko


Periodiká Slovákov v zahraničí v 70. a 80. rokoch na príklade Bulletinu Svetového kongresu Slovákov

Peter Jašek, Ústav pamäti národa


Mesačník Život – časopis Slovákov v Poľsku (1958 – 2017)

Ľubomír Molitoris, Spolok Slovákov v Poľsku


Periodikum Budapeštiansky Slovák a jeho význam pre slovenskú komunitu v Budapešti

Anna Kováčová, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku


Začiatky a vývin časopisu PRAMEŇ, tlačový orgán slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku

Andrej Kuric, Matica slovenská Osijek, Chorvátsko


Diskusia


Záver