Periodiká v minulosti a súčasnosti

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

12. – 13. september 2017 / Univerzitná knižnica v BratislaveUniverzitná knižnica v Bratislave Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou o periodikách.

Radi privítame všetkých záujemcov – širokú odbornú i laickú verejnosť, ktorá má záujem vypočuť si zaujímavé a podnetné prednášky.

Stručná charakteristika konferencie

Periodiká tvoria neoddeliteľnú súčasť knižnej kultúry. Už vládnuci predstavitelia starovekých ríš prinášali vo viac, či menej pravidelných intervaloch informácie prístupné určitému okruhu recipientov. Vynález kníhtlače a s ním spojený rozvoj ďalších remesiel súvisiacich najmä s distribúciou tlačených dokumentov tieto možnosti rozšíril a postupne vytvoril platformu pre vznik periodík v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Napriek tomu sa dejinám vydávania pravých a nepravých periodík (ich najrozličnejších foriem a typov) venuje len okrajová pozornosť.

Cieľom konferencie je zmapovať aktuálne výskumy zamerané na minulosť a súčasnosť periodickej literatúry realizované v kontexte širšieho stredoeurópskeho geografického rámca. Počas dvoch dní si účastníci konferencie budú môcť vypočuť 32 prednášok od knihovníkov a vedeckých pracovníkov z rôznych inštitúcií zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Srbska a Poľska venované oblasti výskumu dejín knižnej kultúry, spracovávania a sprístupňovania písomného kultúrneho dedičstva.