12 Elite

Coaches: Jeff Morgan and Leinani Stout

Tournament Schedule