กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Promotion of Educational Provision Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)