สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

คำชี้แจง

ระบบการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตามการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน