การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency)

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนวจหน้าที่

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network

9.2 การบริหารงาน

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน