ฉบับแรก ปี พ.ศ.2548
ปรับปรุงตามหลักสูตร ปี พ.ศ.2556
ปรับปรุงใหม่หลักสูตร พ.ศ.2562

วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

ระดับ ปวส. และ ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ระด้บ ปวส.

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์