“PDPA – Privacy for All”

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน

การรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กระทรวงดีอีเอส ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 15 - 18 ก.พ. 64


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ download เอกสารรับฟังความคิดเห็น และเอกสารนำเสนอได้ตามลิงค์ด้านล่าง


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอเปิดรับข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จนถึงวันที่ 28 ก.พ.64 นี้


การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 1 ประกอบด้วย

- หลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- การแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

- หลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ

- การจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล มาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

- ความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Media

Infographic สรุปกฎหมาย

โครงสร้างคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

e-mail : pdpc@mdes.go.th

โทร : 02-142-1033