“PDPA – Privacy for All”

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าทัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุปประเด็นจากงานสัมมนา ครั้งที่ 2 กลุ่มการเงิน - วันที่ 20 พ.ย. 62

สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ จากงานสัมมนา ครั้งที่ 1 - วันที่ 10 ต.ค. 62

ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Media

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

e-mail : pdpc@mdes.go.th